ARADUL MERGE ÎNAINTE! - BIBLIOGRAFIE

Aradul merge înainte! Capitole din istoria orașului. De la mijlocul secolului al XIX-lea până la începutul secolului XX - BIBLIOGRAFIE

Autori: Király András, Lehoczky Attila, Muntean Tibor, Puskel Péter, Ujj János 

Traducerea în limba română: Gabriel Roman

Coperta: Matúz András  
Pregătire: Nagy IstvánOpt secole pe drumul anevoios al urbanizării

 Fábián Gábor, Descrierea comitatului Arad, Descriere istorică, Buda 1845 (Fábián Gábor, Arad vármegye leírása, Historiai leírás, Buda 1845) 

Lakatos Ottó, Istoria Aradului , I–II Arad, 1881–1888 (Lakatos Ottó, Arad története, I–II Arad, 1881–1888) 

Márki Sándor, Istoria Comitatului Arad și a Orașului Regal Liber Arad , I–II, Arad, 1892, 1895 (Márki Sándor, Arad vármegye és Arad szabad királyi város története, I–II, Arad, 1892, 1895) 

Dr. Somogyi Gyula, Descrierea orașului liber regal Arad și a comunelor comitatului Arad, Arad, 1913 (Somogyi Gyula dr., Arad szabad királyi város és Arad vármegye községeinek leírása, Arad, 1913) 

Aradul permanență în istoria patriei, Arad, 1978 Arad. monografie orașului, Arad 1999 

Povestea Cetății Aradului, Budapesta, 1998 (Az aradi vár története, Budapest, 1998) 

Puskel Péter, Aradul rămâne, Arad, 1997 (Puskel Péter, Arad marad, Arad, 1997) 

Ujj János, Din istoria construcției Cetății Arad - în istoria urbanizării Aradului Arad, 2o13 (Ujj János, Arad városiasodásának történetéből, Arad, 2o13) 

Kovách Géza, Răspândirea meșteșugurilor și breslelor în comitatul Arad în secolul XVIII. și XIX. Selecție de studii, Arad, 2015 (Kovách Géza, A mesterségek és céhek elterjedése Arad megyében a XVIII. és XIX. században, Válogatott tanulmányok, Arad, 2015) 

Anuarul Aradi Közlöny pe anul 1910, Arad (Aradi Közlöny 1910, Évkönyv, Arad) 


Administrația orașului și comitatului Arad

 Almanahul membrilor Comitetului Autorității Legislative a Orașului Regal Liber Arad. Publicat de Dr. Radó Károly. Arad, 1904. (Arad szabad királyi város Törvényhatósági Bizottsága tagjainak Almanachja. Szerkesztette: dr. Radó Károly. Arad, 1904.)

 Almanahul Comisiei Legislative a Orașului Regal Liber Arad. Adaptat pentru presă de: Sulik Kálmán, Brukner Ljos, Irinyi Jenő, Marot Sándor. Arad, 1914. (Arad szabad királyi város Törvényhatósági Bizottságának Almanachja. Sajtó alá rendezték: Sulik Kálmán, Brukner Lajos, Irinyi Jenő, Marot Sándor. Arad, 1914.) 

Almanahul cu imagini al cotidianului Aradi Közlöny 1904–1915. (Aradi Közlöny nagy képes naptára 1904–1915.) 

Istoria lui Márki Sándor, Comitatul Arad și Orașul Regal Liber Arad II. Arad, 1895.( Márki Sándor, Aradvármegye és Arad szabad királyi város története II. Arad, 1895.) 

Ujj János,  Monumente arhitecturale din Arad. Oradea, 2008. (Ujj János, Arad építészeti emlékei. Nagyvárad, 2008.) 


Sistematizarea

 Arad, monografia orașului Arad, 1999. O monografie a orașului regal liber Arad. Editat de dr. Somogyi Gyula volum II. Arad, 1913. (Arad szabad királyi város monográfiája. Szerkesztette dr. Somogyi Gyula. II. kötet. Arad, 1913.) 

Péter Puskel: Aradul rămâne. Fundația Alma mater, Arad, 1997. (Puskel Péter: Arad marad. Alma mater Alapítvány, Arad, 1997.) 

Péter Puskel: Orașul mai presus de orice. Arad, 2013. (Puskel Péter: A város mindenek előtt. Arad, 2013.) 

Ujj János : Din istoria urbanizării Aradului. Arad, 2011. (Ujj János: Arad városiasodásának történetéből. Arad, 2011.) 


Performanțe industriale de top

 Anuarul economic al Aradului pe anul 1932. Arad, monografia orașului, Arad, 1999. 

Aradul permanență în istoria patriei. Arad, 1978. Aradul de o sută de ani 1834-1934. Arad, 1934. (A százéves Arad 1834-1934. Arad, 1934.) 

Raport al Camerei de Comerț și Industrie Arad pe anul 1908. (Az aradi kereskedelmi és Iparkamara jelentése az 1908-as évre.) 

Lanevschi, Gheorghe: Rolul familiei baron Neuman în viața Aradului. În: interetnicitatea în Europa centrală și de est, Arad 2002. 

Opriș, Dumitru: Primele automobile fabricate în România. În: Auto Pro, nr. 6/ 1996. 

Péter Puskel: Aradul rămâne. Arad, 1977. (Puskel Péter: Arad marad. Arad, 1977.) 

Péter Puskel: Arad redivivus. Arad, 1998. 

Péter Puskel: Povești arădene de succes, Arad, 2021. 

Péter Puskel: Primele la Arad: Rolul fabricii MARTA în producția de automobile din Arad - I., II. (Puskel Péter: Aradi elsők: A MARTA szerepe az aradi autógyártásban. -I.,II.) 

Revista Szövétnek, Arad, oct., dec. 2015. 


Bănci și instituții de credit

 Anuarul cotidianului Aradi Közlöny. Arad, 1910 (Az Aradi Közlöny Évkönyve. Arad, 1910) 

Arad. Monografia orașului de la începuturi până în 1989. Editori. Hügel Peter, Pascu Hurezan, Mircea Barbu, Arad, editura Nigredo, 1999. 

Aradul de o sută de ani 1834-1934. Editor Lendvay Ferenc, Arad, 1934.( A százéves Arad 1834-1934. Szerk. Lendvay Ferenc, Arad, 1934.) 

Beluszky Pál: Cadrul fragil al urbanizării - rețeaua noastră urbană la începutul secolului. I. În: Spaţiu şi societate. 1990. p. 3-4 (Beluszky Pál: A polgárosodás törékeny váza – városhálozatunk a századfordulón. I. In: Tér és társadalom. 1990. 3-4 o.) 

Eyed Ákos: „Industrializarea și dezvoltarea urbană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Răspândirea civilizației urbane în Transilvania”. În Egyed Ákos: Sat, oraș, civilizație, Cluj, editura Kriterion, 2002, p. 218-242. (Egyed Ákos: “Iparosodás és városfejlődés a XIX. század második felében és a XX- század elején. A városi civilizáció elterjedése Erdélyben”. In Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció, Kolozsvár, Kriterion könyvkiadó, 2002, 218-242 o.) 

Eyed Ákos: „Sistemul de credit: bănci și case de economii. Latura etnică a capitalismului transilvănean”. În Egyed Ákos: Sat, oraș, civilizație, Cluj, editura Kriterion, 2002, p. 120-141. (Egyed Ákos: “A hitelrendszer: Bankok takarékpénztárak. Az erdélyi kapitalizmus etnikai arca”. In Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció, Kolozsvár, Kriterion könyvkiadó, 2002, 120-141 o.) 

Károly Sándor: Metamorfoza Aradului. În Metamorfoza Transilvaniei, Cluj, editura Minerva, 1934. (Károly Sándor: Arad metomorfozisa. In Erdély metomorfozisa, Kolozsvár, Minerva kiadó, 1934.) 


Aradul și economia arădeană în epoca dualismului; Educație - Rețeaua școlară

 

Cărți 

Rezultatele recensământului efectuat în țările coroanei maghiare la începutul anului 1870, Pesta, Atheneum, 1871 (A magyar korona országaiban az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei, Pest, Atheneum, 1871) 

Rezultatele recensământului efectuat în țările coroanei maghiare la începutul anului 1881, volumele I–II Budapesta, Atheneum, 1882 (A magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei, I–II kötet Budapest, Atheneum, 1882) 

Rezultatele recensământului efectuat în țările coroanei maghiare la începutul anului 1891, volumele I–III Budapesta, Pesti könyvnyomda, 1893 (A magyar korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei, I–III kötet Budapest, Pesti könyvnyomda, 1893) 

Recensământul din 1900 al țărilor coroanei maghiare, volumele I–X, Budapesta, Pesti könyvnyomda, 1902 (A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása I–X kötet, Budapest, Pesti könyvnyomda, 1902) 

Recensământul din 1910 al țărilor Sfintei Coroane Ungare, volumele I–VI, Budapesta, Atheneum Irodalmi és Nyomdai S.A, 1912 (A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása, I–VI kötet, Budapest, Atheneum Irodalmi és Nyomdai R.,1912) 

Instituţiile de credit din ţările Sfintei Coroane Ungare în anii 1894-1909. Pesti könyvnyomda, Budapesta, 1913 (A magyar szent korona országainak hitelintézetei az 1894-1909. években, Pesti könyvnyomda, Budapest, 1913) 

Ghid ilustrat al orașului Arad, Arad, 1904 (Arad képes városismertető, Arad, 1904) 

Raportul  primarului orașului liber regal Arad 1872–1893 , Arad, (Gyulai István, 1873–1894 Arad szab. kir. város polgármesterének jelentése 1872–1893, Arad, Gyulai István, 1873–1894) 

Prezentarea orașului Arad și a comitatului Arad, Arad, 1894. (Arad város és Arad vármegye ismertetése, Arad, 1894.) 

Almanahul Aradului, Arad, 1914. (Aradi Almanach, Arad, 1914.) Statistica prețurilor, Budapesta, Pesti könyvnyomda, 1913 (Árstatisztika, Budapest, Pesti könyvnyomda, 1913) 

Cel de-al zecelea raport anual al Academiei comerciale arădene cu internat subvenționate de stat referitor la anul școlar 1894-95, Arad, 1895. (Az államilag segélyezett és internátussal összekötött Aradvárosi kereskedelmi akadémia tizedik évi jelentése az 1894–95 iskolai évről, Arad, 1895.) 

Avizierul Colegiului pedagogic de stat din Arad 1882/1883, 1907/1908 Arad 1883/1908. (Az aradi állami tanitóképezde értesitője 1882/1883, 1907/1908 Arad 1883/1908.) 

Raportul Camerei de Comerț și Industrie Arad referitor la comitatele Arad, Békés, Cenad și Hunedoara care formează circumscripția sa, respectiv despre condițiile generale economice, comerciale și de trafic ale orașului liber regal Arad, 1898-1911, Arad, Gyulai István, 1899-1912 (Az aradi kereskedelmi és iparkamara jelentése a kerületét képező Arad, Békés Csanád és Hunyad megyének továbbá Arad sz. k. város általános gazdasági kereskedelmi, forgalmi viszonyairól, 1898-1911, Arad, Gyulai István, 1899-1912) 

Buletinul Gimnaziului Regal din Arad și al Școlii Reale de Stat 1874–1880, Arad 1874–1880. (Az aradi királyi főgimnáziumnak és az evvel összekapcsolt Állami Reáliskolának értesivénye 1874–1880, Arad 1874–1880.) Viața și organizarea bisericilor și școlilor românești din Transilvania și Ungaria înainte de războiul mondial , Lugoj, Husvéth și Hoffer, é. n. (Az erdélyi és magyarországi román egyházak és iskolák élete és szervezete a világháború előtt, Lugos, Husvéth és Hoffer, é. n.) 

Bálint Sándor, Epoca eroică a automobilului nostru, Budapesta, Gondolat, 1986 (Bálint Sándor, Autózásunk hőskora, Budapest, Gondolat, 1986) Barabás Béla, Memorii, Arad, Corvin, 1929 (Barabás Béla, Emlékiratok, Arad, Corvin, 1929) 

Raport despre funcționarea școlii profesionale de stat de industrializare a lemnului și metalelor din Arad și a școlii de desen industrial aferente acesteia în anul școlar 1895/96, Arad 1896. (Értesitő az aradi állami fa- és fémipari szakiskola és a vele egybekapcsolt ipari szakrajziskola működéséről az 1895/96. tanévben, Arad 1896.) 

Gaal Jenő, Descrierea statutului economic, administrativ și cultural al comitatului Arad și al orașului liber regal Arad, Arad, Comitetul Monografic, 1898. (Gaal Jenő, Aradvármegye és Arad szabad királyi város közgazdasági, közigazgatási és közművelődési állapotának leirása, Arad, Monographia-Bizottság, 1898.) 

Gergely András – Zoltán Szász, După compromis, Gondolat, Budapesta 1978 (Gergely András – Szász Zoltán, Kiegyezés után, Gondolat, Budapest 1978) Himpfner Béla, Istoria Gimnaziului Regal din Arad, Arad, 1896. (Himpfner Béla, Az aradi királyi főgimnázium története, Arad, 1896.) 

Kehrer Károly, Învățământul public al orașului liber regal Arad și al Comitatului Arad din 1885 până în 1910, Réthy Lipót și fiul său, Arad, 1910. (Kehrer Károly, Aradvármegye és Arad sz. kir. város népoktatásügye 1885-1910-ig., Réthy Lipót és fia, Arad, 1910.) 

Kelemen Elemér, Profesorul în curentul istoriei, Pécs, Iskolakultúra, 2007 (Kelemen Elemér, A tanító a történelem sodrában, Pécs, Iskolakultúra,  2007) Koudela Pál, Cetățenii din Košice înainte și după 1918 (teză de doctorat), Budapesta, 2005 (Koudela Pál, A kassai polgárság 1918 előtt és után (doktori értekezés), Budapest, 2005) 

Kovacs  Gábor I. –Kende Gábor, Școlile gimnaziale din elita cunoașterii, în Korall 2001. Primăvară-vară (Kovacs I. Gábor – Kende Gábor, A tudáselit középiskolái, in Korall 2001. Tavasz-Nyár) Kovács István Gábor, Elite și școli, confesiuni și etnii , Budapesta, L Harmattan, 2011 (Kovács István Gábor, Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok, Budapest, L Harmattan, 2011) 

Kövér György, Industrializarea în țara agrară, Budapesta, Gondolat, 1982 (Kövér György, Iparosodás agrárországban, Budapest, Gondolat,  1982) 

Lakatos Ottó, Istoria Aradului I–III, Arad, Gyulai István, 1881. (Lakatos Ottó, Arad története I–III, Arad, Gyulai István, 1881.) 

Eyed Ákos, Sat, Oraș, Civilizație , Kriterion, București, 1981 (Egyed Ákos, Falu, város, civilizáció, Kriterion, Bukarest, 1981) 

Laneveschi Gheorghe, Aradul vremurilor de mult apuse 1934-1914, Cluj, Polis, 2005. Lehoczky Attila, Schimbări ale numele străzilor din Arad (în decursul istoriei lor), Arad, Asociația Kölcsey, 2006. (Lehoczky Attila, Az aradi utcanevek változásai (történetiségükben), Arad,  Kölcsey Egyesület, 2006.) 

Gospodăriile satelor Ungariei în anul 1908, Budapesta, Pesti könyvnyomda, 1913 (Magyarország községeinek háztartása az 1908. évben, Budapest, Pesti könyvnyomda, 1913) 

Gospodăriile orașelor Ungariei în anul 1910, Budapesta, Atheneum R. Társulat, 1916 (Magyarország városainak háztartása az 1910. évben, Budapest, Atheneum R. Társulat, 1916) 

Márki Sándor, Istoria Comitatului Arad și a Orașului Regal Liber Arad, volumele I–II, Arad, Comisia Monografică, 1892–1895. (Márki Sándor, Aradvármegye és Arad szabad királyi város története, I–II kötet, Arad, Monographia-Bizottság, 1892–1895.) 

Avizierul Marelui Gimnaziu al Ordinului minoriților din Arad 1850/1851, Arad, 1851. (Minorita rendű aradi Nagy Gymnasium Értesitője 1850/1851, Arad, 1851.) 

Némethy Károly, Istoria educațională a Aradului cu o anexă despre problemele educaționale ale comitatului Arad, volumele I–II, Arad, Réthy Lipót és fia, 1890. (Némethy Károly, Aradváros tanügyi története Aradmegye tanügyét tárgyaló függelékkel, I–II kötet, Arad, Réthy Lipót és fia, 1890.) 

Pukánszky Béla –Németh András, Istoria Educației, Budapesta, Editura Națională de Manuale, 1996 (Pukánszky Béla – Németh András, Neveléstörténet, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 1996) 

Péter Puskel, Aradul rămâne, Arad, Alma Mater, 1997. (Puskel Péter, Arad marad, Arad, Alma Mater, 1997.) 

Péter Puskel, Arad redivivus, Alma Mater, 1998. (Puskel Péter, Arad redivivus, Alma Mater, 1998.) 

Simay István, Reforma educației adulților în țara noastră, Budapesta, Comisia Aigner Lajos, 1875 (Simay István, A felnőttek oktatásának reformja hazánkban, Budapest, Aigner Lajos Bizománya, 1875) 

Széll Lajos, Am trăit în Arad, Arad, Lutheranium, 2000 (Széll Lajos, Aradon éltem, Arad, Lutheranium, 2000) 

Takács Zsuzsanna Mária, Viața profesorilor populari din mediul rural în prima jumătate a secolului al XX-lea în lumina memoriilor și jurnalelor (teză de doctorat), Pécs, 2014. (Takács Zsuzsanna Mária, Falusi néptanítók élete a XX. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében (doktori értekezés), Pécs, 2014.) 

Ujj János, Din istoria urbanizării Aradului, Arad, Gutenberg Univers, 2011. (Ujj János, Arad városiasodásának történetéből, Arad, Gutenberg Univers, 2011) 

Ujj János, Secole arădene, Arad, Asociația Kölcsey, 2012 (Ujj János, Aradi évszázadok, Arad, Kölcsey Egyesület, 2012) 

V. Popeangă, Şcoala românească din părțile Aradului, Arad, 1976   


Presa: 

Cotidianul „Alföld” 1883-1885. 

Cotidianul „Aradi Közlöny” 1910-1913. 

Cotidianul „Românul” 1912. 

Oglinda statistică, VI. Vol., nr. 42, 13 iunie 2013 


Internet: 

http://fortepan.hu/?tags=Arad%2C+&x=6&y=10&view=query&lang=hu&q= 

http://index.hu/gazdasag/magyar/2010/10/20/hany_dollar_volt_a_monarchia_gdp-je/ http://konyvtar.ksh.hu/index.php?s=kb_statisztika 

http://korunk.org/?q=node/8001 

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/kozponti_statisztickai_hivatal_nepszamlalasi_digitalis_adattar/ 

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_bfl_budapest_tortenete/ 

http://mek-oszk.uz.ua/04000/04093/html/socikk/10196.htm 

http://mindennapoktortenete.blog.hu/2014/03/02/taplalkozas_monarchia 

http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=richtera 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5360 

http://www.alanier.at/Szechenyi.html 

http://www.magyartortenelem.eoldal.hu/cikkek/osztrak-magyar-monarchia/tarsadalom.html 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_lex_apponyi/ 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/adohivatalok_a_dualista_magyarorszagon/ 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/atótoló/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tarsadalomtortenete/ch01s03.html 

http://www.vasiszemle.hu/2015/01/bajzik.htm 

http://tinyurl.com/zzn34oh 


Bisericile

 Arad. Monografia orașului de la începuturi până în 1989. Arad, 1999. Jubileu evanghelic. 22 septembrie 1998 (Evangélikus jubileum. 1998. szept. 22.) 

Dr.Gaal Jenő, Descrierea statutului economic, administrativ și cultural al Comitatului Arad și al orașului regal liber Arad. Arad, 1898. (Gaal Jenő dr., Aradvármegye és Arad szabad királyi város közgazdasági, közigazgatási és közművelődési állapotának leírása. Arad, 1898.) 

Istoria evreimii arădene. Tel Aviv, 1996. 

Lakatos Ottó, Istoria Aradului II. Arad, 1881. (Lakatos Ottó, Arad története II. Arad, 1881.) 

Istoria lui Márki Sándor, Comitatul Arad și Orașul Regal Liber Arad II. Arad, 1895. (Márki Sándor, Aradvármegye és Arad szabad királyi város története II. Arad, 1895.) 

Matekovits Mihály, Ujj János, Minoriții din Arad. Arad, 2013. (Matekovits Mihály, Ujj János, A minoriták Aradon. Arad, 2013.) 

Pávai Gyula, Case arădene care povestesc. Oradea, 2008. (Pávai Gyula, Mesélő aradi házak. Nagyvárad, 2008.) 

Péter Puskel, Aradul rămâne. Arad, 1997. (Puskel Péter, Arad marad. Arad, 1997.) 

Dr. Somogyi Gyula, Descrierea orașului regal liber Arad și a satelor comitatului Arad. Arad, 1913. (Somogyi Gyula dr, Arad szab. kir. város és Arad vármegye községeinek leírása. Arad, 1913.) 

Dr. Szentkláray Jenő, Istoria parohiilor din eparhia Cenad I. Timișoara, 1898. (Szentkláray Jenő dr, A Csanád egyházmegyei plébániák története I. Temesvár, 1898.) 


Teatrul. Viața teatrală

 Aradul, permanență în istoria patriei / Arad, 1878. 358–361. 

Mihuț, Lizica, Mișcarea teatrală. În: Arad. Monografia orașului de la începuturi până în 1989, Arad. 1999. 279–303. 

Mihuț , Lizica, Mișcarea teatrală arădeană până la înfăptuirea marii uniri. Bucureşti, 1989. 182–208. 

Piroska Katalin, Piroska István, 130 de ani de teatru maghiar la Arad, 1818–1948. I. Arad, 2012. (Piroska Katalin, Piroska István, Az aradi magyar színjátszás 130 éve 1818–1948. I. Arad, 2012.) 

Péter Puskel, Teatru și actori maghiari. În: Aradul rămâne. Arad, 1997. 13–14. (Puskel Péter, Magyar színház és színjátszók. In: Arad marad. Arad, 1997. 13–14.) 

Ujj János, Monumente de arhitectură din Arad. Oradea, 2008. 80–81. (Ujj János, Arad építészeti emlékei. Nagyvárad, 2008. 80–81.) 

Ujj János, Din istoria urbanizării Aradului. Arad, 2011. 96–103. (Ujj János, Arad városiasodásának történetéből. Arad, 2011. 96–103.) 

Váli Béla, Istoria actoriei arădene 1774–1889. Arad, 1889. (Váli Béla, Az aradi színészet története 1774–1889. Arad, 1889.) 


Viața presei; de la Compromisul Austro-Ungar până în 1918

 Istoria presei maghiare II/2. Editori Kosáry Domokos, Németh G.Béla. Editura academică, Budapesta, 1985. (A magyar sajtó története II/2. Szerk. Kosáry Domokos, Németh G. Béla. Akadémiai kiadó, Budapest, 1985.) 

Anon.: Aradul şi regiunea sa . http://hu.wikipedia.org/wiki/Arad_%C3%A9s_Vid%C3%A9ke. Vizualizat la data de: 6 iulie 2010. (Anon.: Arad és vidéke. http://hu.wikipedia.org/wiki/Arad_%C3%A9s_Vid%C3%A9ke. Utolsó fellépés: 2010. július 6.) 

Arad. Monografia orașului de la începuturi până în 1989. Editori Hügel Peter, Pascu Hurezan, Mircea Barbu, Arad, editura Nigredo, 1999. 

Aradul de o sută de ani 1834-1934. Editor Lendvay Ferenc, Arad, 1934. (A százéves Arad 1834-1934. Szerk. Lendvay Ferenc, Arad, 1934.) 

Barabás Béla: „Memorii 1855-1929”. Institutul tipografic Corvin, Arad, 1929. (Barabás Béla: „Emlékirataim 1855-1929”. Corvin Nyomdai Műintézet, Arad, 1929.) 

Beluszky Pál: Cadrul fragil al urbanizării - rețeaua noastră urbană la începutul secolului. I. În: Spaţiu şi societate. 1990. p. 3-4 (Beluszky Pál: A polgárosodás törékeny váza – városhálozatunk a századfordulón. I. In: Tér és társadalom. 1990. 3-4 o.) 

Busa Margit: Bibliografia presei maghiare 1850-1867. Fundația Cartei Maghiare, Biblioteca Națională Széchenyi, Budapesta, 1996. (Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1850-1867. Magyar Könyv Alapítvány, Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, 1996.) 

Buzinkay Géza: Mică istorie a presei maghiare. Fundația Patria și Progresul, Budapesta, 1993. (Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Haza és Haladás Alapítvány, Budapest, 1993.) 

Dobszay Tamás, Estók János, Salamon Konrád, Szerencsés Károly, Tombor László: Onorată Cameră. Istoria parlamentelor maghiare 1848-1998. Editori Stemler Gyula, Tombor László, Puskás Tivadar Telecommunications Technikum, Budapesta, é.n. (Dobszay Tamás, Estók János, Salamon Konrád, Szerencsés Károly, Tombor László: Tisztelt ház. A Magyar Országgyűlések története 1848-1998. Szerk. Stemler Gyula, Tombor László, Puskás Tivadar Távközlési Technikum, Budapest, é.n.,) 

Eyed Ákos: „Industrializarea și dezvoltarea urbană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Răspândirea civilizației urbane în Transilvania”. În Egyed Ákos: Sat, oraș, civilizație, Cluj, editura Kriterion, 2002, p. 218-242. (Egyed Ákos: “Iparosodás és városfejlődés a XIX. század második felében és a XX- század elején. A városi civilizáció elterjedése Erdélyben”. In Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció, Kolozsvár, Kriterion könyvkiadó, 2002, 218-242 o.) 

Eyed Ákos: „Sistemul de credit: bănci și case de economii. Fațada etnică a capitalismului transilvănean”. În Egyed Ákos: Sat, oraș, civilizație, Cluj, editura Kriterion, 2002, p. 120-141. (Egyed Ákos: “A hitelrendszer: Bankok takarékpénztárak. Az erdélyi kapitalizmus etnikai arca”. In Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció, Kolozsvár, Kriterion könyvkiadó, 2002, 120-141 o.) 

Eyed Ákos: „Dezvoltarea rețelei feroviare în Transilvania și impactul acesteia asupra vieții economice. Câteva probleme ale istoriei culturale a căilor ferate.” În Egyed Ákos: Sat, oraș, civilizație, Cluj, editura de carte Kriterion, 2002, p. 101-119. (Egyed Ákos: “A vasúthálozat kiépülése Erdélyben és hatása a gazdasági életre. A vasutak kultúrtörténetének egyes kérdései.” In Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció, Kolozsvár, Kriterion könyvkiadó, 2002, 101-119 o.) 

Ficzay Dénes: Cronica Aradului. Asociația Kölcsey, Arad, 1997. (Ficzay Dénes: Aradi krónika. Kölcsey Egyesület, Arad, 1997.) 

Ficzay Dénes: Plimbări arădene. Asociația Kölcsey, Arad, 2001 (Ficzay Dénes: Aradi séták. Kölcsey Egyesület, Arad, 2001) 

Ficzay Dénes: Scrieri alese. Asociația Kölcsey, Arad, 2005 (Ficzay Dénes: Válogatott írások. Kölcsey Egyesület, Arad, 2005) 

Fleisz János: Istoria presei maghiare din Transilvania. Editura Pannónia, Pécs, 2005. (Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története. Pannónia kiadó, Pécs, 2005.) 

Gyarmati Zsolt: Viață publică și viață privată în timpurile belle-epoque la Cluj. Prietenii societății Korunk, Cluj-Napoca, 2005. (Gyarmati Zsolt: Nyílvánosság és magánélet a békeidők Kolozsvárán. Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2005.) 

Károly Sándor: Metamorfoza Aradului. În Metamorfoza Transilvaniei, Cluj, editura Minerva, 1934. (Károly Sándor: Arad metomorfozisa. In Erdély metomorfozisa, Kolozsvár, Minerva kiadó, 1934.) 

Kókay György —Buzinkay Géza —Murányi Gábor: Istoria presei maghiare. Asociația Națională a Presei Maghiare, Școala de Jurnalism Bálint György, Fundația pentru Carte Maghiară, Budapesta, é.n. (Kókay György—Buzinkay Géza—Murányi Gábor: A magyar sajtó története. A Magyar Sajtó Országos Szövetsége, Bálint György Újságíró Iskola, Magyar Könyv Alapítvány, Budapest, é.n.) 

Köpeczi Béla: Privire. Călătoria Transilvaniei după 1919. În: O scurtă istorie a Transilvaniei. Editori: Köpeczi Béla, Barta Gábor. Editura Academică, Budapesta, 1989, p. 586-591. (Köpeczi Béla: Kitekintés. Erdély útja 1919 után. In: Erdély rövid története. Szerk. Köpeczi Béla, Barta Gábor. Akadémiai kiadó, Budapest, 1989, 586-591 o.) 

Köpeczi Béla: Köpeczi Béla: Privire. Călătoria Transilvaniei după 1919. În Istoria Transilvaniei. III. Din 1830 până în zilele noastre. Editori Szász Zoltán, Editura Academică, Budapesta, 1988, p. 1752-1754. (Kitekintés. Erdély útja 1919 után. In Erdély története. III. 1830-tól napjainkig. Szerk. Szász Zoltán, Akadémiai kiadó, Budapest, 1988, 1752-1754 o.) 

Lexicon biografic maghiar 1000-1990. Editat de Kenyeres Ágnes. Poate fi vizualizat și descărcat la: http://mek.oszk.hu/00300/00355. Ultima vizualizare la 13 iulie 2010. Ediția de bază: I. Budapesta 1967, II. Budapesta 1969. (Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990. Szerkesztette Kenyeres Ágnes. Megtekinthető és letölthető: http://mek.oszk.hu/00300/00355. Utolsó fellépés 2010. július 13. Alapkiadás: I. Budapest 1967, II. Budapest 1969.) 

Monoki István: Producția de carte maghiară sub stăpânirea românească. II. Ziare și reviste. Biblioteca Naţională Széchenyi a Muzeului Naţional Maghiar, Budapesta, 1941, descărcabil de la http://mek.oszk.hu/00000/00027/index.phtml. Ultima vizualizare: 9 iulie 2010. (Monoki István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt. II. Hírlapok és folyóiratok. Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtára, Budapest, 1941, letölthető http://mek.oszk.hu/00000/00027/index.phtml. Utolsó fellépés: 2010. július 9.) 

Palotás Emil: „Istoria Europei de Est în prima jumătate a secolului XX ”. Editura Osiris, Budapesta, 2003. (Palotás Emil: „Kelet-Európa története a 20. század első felében”. Osiris kiadó, Budapest, 2003.) 

Pentru Arad. Aradert. Für Arad, Editor Ioan Voiticeanu, Bolgar Lajos Arad, é.n.. 

Péter Puskel: Arad redivivus,  Arad, 1998. 

Puskel Tünde-Emese: Perioada de glorie a presei arădene 1867—1920. Teză de licență, Cluj, 1993. (Puskel Tünde-Emese: Az aradi sajtó fénykora 1867—1920. I fokozati dolgozat, Kolozsvár, 1993.) 

Romsics Ignác: Istoria Ungariei în secolul XX.  Editura Osiris, Budapesta, 2005. (Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris kiadó, Budapest, 2005.) 

Szőllőssy Károly, Edvi Illés László: Douăzeci și cinci de ani în viața unui ziar maghiar. Primul flux de douăzeci și cinci de ani al Cotidianului „Alföld”. Citat de: Ujj János: Jurnal literar arădean, Arad, Fundația Alma Mater, 2004. (Szőllőssy Károly, Edvi Illés László: Huszonöt év egy magyar lap életében. Az „Alföld” első huszonöt-évi folyama. Idézi: Ujj János: Aradi irodalmi lapok, Arad, Alma Mater Alapítvány, 2004.) 

Ujj János: Jurnal literar arădean, Arad, Fundația Alma Mater, 2004. (Ujj János: Aradi irodalmi lapok, Arad, Alma Mater Alapítvány, 2004.) 

Ujj János: Celebrități născute în comitatul Arad. Fundația Alma Mater, Arad, 2007 (Ujj János: Arad megye neves szülöttei. Alma Mater Alapítvány, Arad, 2007) 

Varga E. Árpád : Statistica etnică și religioasă a Transilvaniei. III. comitatele Arad, Timiș și Caraș-Severin. Date de la recensămintele din 1869-1992. Fundația Teleki László, Editura Pro-Print Book, Budapesta-Miercurea Ciuc, 2000, p. 98. Disponibil la: http://varga.adatbank.transindex.ro/?pg=3&action=etnik&id=5862 . Ultima vizualizare: 21 iulie 2010. (Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. III. Arad, Temes és Krassó-Szörény megye. Népszámlálási adatok 1869-1992 között. Teleki László Alapítvány, Pro-Print Könyvkiadó, Budapest-Csíkszereda, 2000, 98 o. Megtekinthető:: http://varga.adatbank.transindex.ro/?pg=3&action=etnik&id=5862. Utolsó fellépés: 2010. július 21.) 


Asociații, societăți civile

 Almási Gábor, Fekete Károly, Jankó András, Istoria Asociației Arădene Kölcsey. Arad, 2011. (Almási Gábor, Fekete Károly, Jankó András, Az aradi Kölcsey Egyesület története. Arad, 2011.) 

Asociația „Philharmonia” Arad 1890–1915. Redactat de dr. Wágner József . Arad, 1916. (Aradi „Philharmonia” Egyesület 1890–1915. Szerkesztette dr. Wágner József titkár. Arad, 1916.) 

Aradul permanență în istoria patriei. Arad. 1978 

Anuarul Asociației Arădene Kölcsey pentru anii 1914-1915. Compilată de Rudnyánszky Endre. Arad, 1915. (Az Aradi Kölcsey Egyesület Évkönyve az 1914–1915. esztendőről. Összeállította Rudnyánszky Endre. Arad, 1915.) 

Dan Demșea, Lucian Ienășescu, De la vechiul Conservator la Școala Populară de Arte Arad. Arad, 2015. 

Ficzay Dénes, Aspectele în care Aradul era înaintea lumii întregi. Plimbări prin Arad. Arad, 2001. 38–39. (Ficzay Dénes, Amiben Arad megelőzte az egész világot. In Aradi séták. Arad, 2001. 38–39.) 

Hauptmann Hugo, Ghizela Chirilovici, 180 de ani în lumea sunetelor. Arad, 2014. 

Monografia turistică a județului Arad, Arad, 2005. 

Nagy Imre, istoria de 40 de ani a Clubului Atletic Arădean. Arad, 1939.( Nagy Imre, Aradi Athletikai Club 40 éves története. Arad, 1939.) 

Puskel Péter, Învățământul muzical la Arad are 170 de ani. Nyugati Jelen, 14 februarie 2003. (Puskel Péter, Az aradi zenetanítás 170 éves. Nyugati Jelen, 2003. febr. 14.) 

Puskel Péter , Fekete Károly, Vasile Andrei-Tiberiu, Pagini din istoria Palatului Cultural (1913–1948). Arad, 2013. (Puskel Péter, Fekete Károly, Vasile Andrei-Tiberiu, Lapok a Kultúrpalota történetéből (1913–1948). Arad, 2013.) 

Tiberiu Țiganu, O istorie ilustrată a fotbalului arădean. Vol. I. Arad, 2009. 

Tiberiu Țiganu, Vasile Păltineanu, 175 de ani de la înființarea Asociației cetățenești de tir din Arad 1831–2006. Arad, 2007. 

Ujj János, Istoria urbanizării Aradului. Arad, 2011. (Ujj János, Arad városiasodásának történetéből. Arad, 2011.) 

Záray Jenő, O sută de ani în slujba salvării de vieți umane și a proprietății. Arad, 1934. (Záray Jenő, Száz év az emberi élet- és vagyonmentésben. Arad, 1934.) 


Viața socială

 Almanahul ilustrat al Cotidianului „Aradi Közlöny” pentru anul obișnuit 1914. (Az Aradi Közlöny Nagy Képes Naptára az 1914-es rendes évre.) 

Viața în vechea Ungarie (Editori: Gyurgyák János , Környei Anikó, Saly Nóémi). Editura Osiris, 2004.( Élet a régi Magyarországon (Szerkesztette Gyurgyák János, Környei Anikó, Saly Nóémi). Osiris kiadó, 2004.) 

Ficzay Dénes: Cronica Aradului. Cartea Asociației Arădene Kölcsey, 1997. (Ficzay Dénes: Aradi krónika. Az Aradi Kölcsey Egyesület Könyve, 1997.) 

Ficzay Dénes: Scrieri alese. Cartea Asociației Arădene Kölcsey. Arad. 2005 (Ficzay Dénes: Válogatott írások. Az aradi Kölcsey Egyesület könyve. Arad. 2005.) 

Lanevschi Gheorghe: Aradul vremurilor de mult apuse. Editura Polis, Cluj, 2008. 

Puskel Péter: Povești arădene de succes, Arad, 2021. 

Puskel Péter : Memorii din vechiul Arad. IJK, Arad, 2005. (Puskel Péter: Emléklapok a régi Aradról. Irodalmi Jelen Könyvek, Arad, 2005.) 

Puskel Péter : 150 de ani în galaxia Gutenberg. Arad, IJK, 2011. (Puskel Péter: 150 év a Gutenberg-galaxison. Arad, Irodalmi Jelen Könyvek, 2011.) 

Puskel Péter: Povești și oameni din Arad. IJK, Arad 2014. (Puskel Péter: Aradi történetek, emberek. Irodalmi Jelen Könyvek, Arad 2014.) 

Szécsi Noémi, Géra Eleonora: Viața privată a unei doamne din Budapesta (1860-1914). Editura Europe, Budapesta, 2015. (Szécsi Noémi, Géra Eleonora: A budapesti úrinő magánélete (1860-1914). Európa Könyvkiadó, Budapest, 2015.) 

Ujj János: Celebrități născute în comitatul Arad. Fundația Alma Mater, Arad, 2007. (Ujj János: Arad megye neves szülöttei. Alma Mater Alapítvány, Arad, 2007.) 

Ujj János: Din istoria urbanizării Aradului. Arad, 2011.(Ujj János: Arad városiasodásának történetéből. Arad,) 2011. 


Asistență medicală, asociații de caritate, viața sportivă

 Anon.: Povestea Aradului. În: Centenarul Aradului 1834—1934. Editor Lendvay Ferenc. Arad, é.n., p. 5-8 (mai ales în ceea ce privește părțile care arată acordarea titlului de oraș liber regal). (Anon.: Arad története. In: A százéves Arad 1834—1934. Szerk. Lendvay Ferenc. Arad, é.n., 5-8 o. (különös tekintettel a szabad királyi város címének átadását bemutató részekre). 

Arad. Monografia orașului de la începuturi până în 1989. Editori Hügel Peter, Pascu Hurezan, Mircea Barbu, Arad, editura Nigredo, 1999 

Anuarul Cotidianului „Aradi Közlöny”. Arad, 1910 (Az Aradi Közlöny Évkönyve. Arad, 1910) 

Ficzay Dénes: Cronica Aradului. Asociația Kölcsey, Arad, 1997. (Ficzay Dénes: Aradi krónika. Kölcsey Egyesület, Arad, 1997.) 

Ficzay Dénes: Plimbări arădene. Asociația Kölcsey, Arad, 2001 (Ficzay Dénes: Aradi séták. Kölcsey Egyesület, Arad, 2001) 

Pentru Arad. Aradert. Für Arad. Ed. Ioan Voiticeanu, Bolgar Lajos. Arad, é.n.. 

Ujj János: Din istoria urbanizării Aradului. Editura Gutenberg Univers, Arad, 2011.(Ujj János: Arad városiasodásának történetéből. Gutenberg Univers kiadó, Arad, 2011.) 

ARADUL MERGE ÎNAINTE!